Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési alapelveink:

Személyes adatokat kizárólag az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Kapcsolattartás, konkrét információ-küldés céljából hozzájárulás nélkül is küldhetünk levelet.
Az adatokat a tőlünk telhető legbiztonságosabb módon tároljuk, az adattárolási módszereinket folyamatosan fejlesztjük.
Harmadik félnek adatot csak kifejezett hozzájárulás esetén továbbítunk.
Bárki – aki olvassa ezt a tájékoztatót – kérhet felvilágosítást a róla tárolt adatokról, kérheti azok módosítását vagy törlését.

Adatait úgy kezeljük, ahogy mi is szeretnénk, hogy kezeljék a sajátunkat!

Az Ön adatait, amelyekkel a http://www.marketikum21.hu honlapon, vagy annak bármely aldomainjén (http://www.marketikum21.hu/tetszoleges_aldomain) a regisztrált, csak és kizárólag az oldalt üzemeltető Marketikum 2.1 Kft. kezeli az alábbi nyilatkozat alapján:

Bevezetés

A Marketikum 2.1 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2840 Oroszlány, Kecskédi út 64.; cégjegyzékszám: 11-09-022528; adószám: 24853383-2-11, képviseli Dr. Deés Szilvia ügyvezető) mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során az EU-s és magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, értelmében jár el.

Jelen rövid Adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy kizárólag a Marketikum 2.1 Kft. weboldalán regisztráltak tájékoztassa tömören az Adatkezelő marketingtevékenységével kapcsolatos adatvédelmi szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, az Adatkezelő ügyfélszolgálati Irodájában, az Oroszlány, Táncsics Mihály út 59. szám alatt.

A Tájékoztató elkészítésekor különös tekintettel vettük figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen adatkezelési tájékoztató a http://www.marketikum21.hu weboldal adatkezelését szabályozza. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: http://www.marketikum21.hu/adatvedelem. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


Fogalmi értelmezés - mi mit jelent.

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk azokat a jogi/marketing szakkifejezéseket, amelyek segítik a Tájékoztató olvasóit a megértésben.

Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik; ez a személy az „érintett”.

Azonosítható személy: az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon (pl. személyi okmányok, IP cím, online azonosító stb.) alapján azonosítható

Különleges (személyes) adatok: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, egészségügyi adatok, természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára irányuló adatok. (Mi ilyen adatokat NEM kezelünk!)

Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Ügyfél-és egyéb adatnyilvántartások: azok a nyilvántartások, melyeknek a célja az adatkezelés átláthatóságának és az adatfolyamok és folyamatok nyomon követésének biztosítása

Adatkezelő (azaz a Marketikum 2.1 Kft.): az a természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; tehát: más által adott adatok és utasítások szerint, a másik szervtől elkülönülten végzett automatikus technikai műveletek-

Belső adatvédelmi szabályzat: azon belső dokumentum, amely meghatározza a belső adatvédelmi rendszer működését, az alapelveket, az egyes kompetenciákat, felelősségeket, érintetti és egyéb jogokat.

Külső adatvédelmi tájékoztató (ez a dokumentum): az Infótörvény és a GDPR által megkövetelt azon valamennyi érintett számára az adatkezelést megelőzően hozzáférhetővé és megismerhetővé tett dokumentum, amely ismerteti az adatgyűjtő alap adatait, adatgyűjtés módját, célját, jogalapját, az adatfelhasználás módját, idejét, törlésének és tárolásának módját, az érvényre juttatott alapelveket, az érintett tájékoztatását a jogairól és jogi lehetőségeiről, a biztosított védelmi megoldásokról és lehetőségekről; az Adatvédelmi Tájékoztatót az érintett kifejezetten és egyértelműen jóvá kell hagyja, még az adatai megadását megelőzően.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az adatvédelmi nyilatkozat célja

Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a Marketikum 2.1 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2840 Oroszlány, Kecskédi út 64.; cégjegyzékszám: 11-09-022528; adószám: 24853383-2-11) által a www.marketikum21.hu internetes oldalon (továbbiakban: Weboldal) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

Adatkezelő megnevezése
Név: Marketikum 2.1 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2840 Oroszlány, Kecskédi út 64.
Telefonszám: +36-20/366-8186
E-mail-cím: info@marketikum21.hu
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.


Az adatok származása, a kezelt személyes adatok köre

A weboldalon az alábbi helyeken keletkező adatokat kezeljük:

 • kezeljük az ingyenes anyagainkat (pl. esettanulmány, teszt, stb.) ki- és letöltők nevét és email címét, azzal a szándékkal, hogy nekik a kért választ (esettanulmányt, kiértékelést, stb.) online, e-mail formájában is megküldhessük, illetve hogy számukra kifejezetten az adott témával kapcsolatos képzéseinket ajánljuk.
 • kezeljük a képzéseinkre jelentkezők nevét, email címét, telefonszámát és számlázási adatait, hogy a részvétel, mint szerződéses jogviszony megkötését elősegítsük, valamint a képzésekről részletes információt adjunk
 • kezeljük a weboldal „Kapcsolat” űrlapját kitöltők nevét és email címét, azzal a céllal, hogy nekik a feltett kérdéseiket, észrevételeiket megválaszolhassuk

Részletesen:


Képzésekre jelentkezés, szolgáltatások megrendelése

Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több terméket/szolgáltatást (jellemzően képzést) rendeljen meg.
A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket/szolgáltatást rendel.

A kezelt adatok köre és célja:

SZEMÉLYES ADAT ⇒ ADATKEZELÉS CÉLJA
név (kötelező) ⇒ azonosítás
telefonszám (kötelező) ⇒ kapcsolattartás
e-mail cím (kötelező) ⇒ kapcsolattartás
számlázási cím ⇒ számlázáshoz szükséges adat
megrendelt termék ⇒ teljesítéshez

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat: 

 • Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére.
 • Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.
 • Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 • Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.
 • Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a megrendelés részleteinek egyeztetésével, és/vagy a megrendelés teljesítésével kapcsolatban.

Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítéséig tart. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, a megrendelés és feldolgozás manuálisan történik.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 2840 Oroszlány, Kecskédi út 64. címen,
 • e-mail útján a dees.szilvia@marketikum21.hu e-mail címen,
 • telefonon a 06 20 366 8186-os telefonszámon.

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Felhasználó a weboldalon keresztül üzenetet küldhet.
A kapcsolatfelvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán személyes adatainak önkéntes megoldásával kapcsolatot kezdeményez.

A kezelt adatok köre és célja:
SZEMÉLYES ADAT ⇒ ADATKEZELÉS CÉLJA
Név (kötelező) ⇒ azonosítás
email cím (kötelező)  ⇒ kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, valamint kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait, valamint a kapcsolatfelvétel konkrét tárgyát (vélemény, kérdés, stb.) megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 • Adatkezelő az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Az adatkezelés módja: elektronikusan.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 2840 Oroszlány, Kecskédi út 64. címen,
 • e-mail útján a dees.szilvia@marketikum21.hu e-mail címen,
 • telefonon a 06 20 366 8186-os telefonszámon.

Ingyenes anyagokhoz való hozzájutás

Felhasználó a weboldalon keresztül email címe és neve megadásával letöltheti ingyenes anyagainkat (pl. esettanulmány, teszt, stb.)
A kapcsolatfelvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán személyes adatainak önkéntes megoldásával ingyenes anyagaink le-/kitöltését kezdeményezi.

A kezelt adatok köre és célja:
SZEMÉLYES ADAT ⇒ ADATKEZELÉS CÉLJA
Név (kötelező) ⇒ azonosítás
email cím  (kötelező) ⇒ kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: az érintetteknek a kért választ (esettanulmányt, kiértékelést, stb.) online, illetve e-mail formájában történő megküldése, illetve számukra kifejezetten az adott témával kapcsolatos részletes információk megküldése.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait, megadhatja és kérheti a felajánlott ingyenes anyagokat. Kérését (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 • Adatkezelő az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép, számára biztosítja az ingyenes anyagot.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, számára a letöltéssel kapcsolatos témában részletes információkat közöljön.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül.
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 2840 Oroszlány, Kecskédi út 64. címen,
 • e-mail útján a dees.szilvia@marketikum21.hu e-mail címen,
 • telefonon a 06 20 366 8186-os telefonszámon.

DM levelek küldése

Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Marketikum 2.1 Kft. reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein megkeresse és a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
Cégünk nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát töröljük a nyilvántartásból és további reklámajánlataival nem keressük meg a Felhasználót.
A kapcsolatfelvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalán személyes adatainak önkéntes megoldásával ingyenes anyagaink le-/kitöltését kezdeményezi.

A kezelt adatok köre és célja:

SZEMÉLYES ADAT ⇒ ADATKEZELÉS CÉLJA
Név (kötelező) ⇒ azonosítás
email cím (kötelező) ⇒ hírlevél vagy dm levél küldésének lehetővé tétele

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, stb.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 • Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait, megadhatja és önkéntesen (a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával) kérheti a felajánlott információt. Kérését (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 • Adatkezelő az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép, számára biztosítja az információs anyagokat.
 • Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, számára reklámot tartalmazó elektronikus üzenetet küldjön.
 • Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Az adatkezelés módja: elektronikusan
Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor leiratkozhat ingyenesen a hírlevélről.

Igénybe vett adatfeldolgozó:
Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA


A honlapon végzett webanalitika

Kezeljük a weboldalunkra látogatók IP címét, hogy számukra a weboldal böngészését kellemesebbé tegyük, hogy weboldalunkat folyamatosan fejlesszük, valamint, hogy az Önnek legmegfelelőbb hirdetéseket tudjuk eljuttatni. A Cookie-k (Sütik) kezeléséről bővebben a következő pontban olvashat.

A www.marketikum21.hu weboldal látogatottságának méréséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A Marketikum weboldalának látogatójaként az érintett engedélyezi a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát.
Természetesen az érintetteknek lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani. A Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

Google Analytics
A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. Cégünk a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalunkat, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing
A Marketikum Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a marketikum21.hu weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Marketikum 2.1 Kft. hirdetésével találkozzanak. A hirdetéseket külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken.

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy cégünk mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

Facebook Remarketing
A Facebook remarketing pixelét használjuk a Facebook-hirdetéseink hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Cookie-k és adatfigyelés

Az adatkezelő információt gyűjthet a webhelyének Ön által történő használatával kapcsolatban. Ezt az ún. cookie-k alkalmazásával éri el. A cookie olyan információ (rövid szöveges fájl), amelyet az Ön böngészőprogramja a számítógépe merevlemezén tárol. Amikor Ön visszatér egy webhelyre, a kiszolgáló számítógépek automatikusan felismerik a cookie-t, ezzel információt adnak az adott webhely tulajdonosának az Ön legutóbbi látogatásáról. Ha Ön úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, a webhelyek szolgáltatásainak többségét akkor is használni tudja.
Az adatkezelő azért is figyelheti az adatokat, hogy felmérje a weboldal különböző részeinek népszerűségét, és hogy javítsa az oldalak navigálhatóságát, de az így gyűjtött információt nem csatolja a személyes adatokhoz. Az adatkezelő az oldalain egy cookie segítségével biztosítja azt, hogy a webhely felismerje az Ön böngészőjét, és ezen keresztül Önt. Az erre a célra használt cookie ideiglenes, és azonnal törlődik, amint Ön elhagyja a webhelyet. A cookie-k alkalmazásával érjük el, hogy Ön gyorsan haladhat oldalról oldalra, és valamennyi szolgáltatáshoz hozzáférhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén előfordulhat, hogy Ön nem fér hozzá a webhely azon részeihez, ahol ezek használata szükséges.

Az EU 2009/136/CE rendelete és a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatjuk Önt hogy a http:/www.marketikum21.hu oldalon saját és harmadik féltől származó cookie-kat használunk.

Miért használunk cookie-kat:
A cookie-kat elsősorban az Ön kényelme érdekében alkalmazzuk. A cookie-kon keresztül tudjuk megérteni az Ön böngészési és vásárlási szokásait, hogy releváns termékeket tudjunk ajánlani, de a cookie-k segítenek abban is, hogy olyan kötegelt (nem személyes) adatokat gyűjtsünk, amellyel meg tudjuk határozni, hogy oldalunknak melyek a népszerű aloldalai, termékei, így tudjuk tovább fejleszteni az oldalt úgy, hogy a látogatóink igényeinek megfeleljen. A cookie-k segítségével tudunk célzott hirdetéseket is alkalmazni, hogy az Önnek megfelelő hirdetéseket lássa leginkább. Lényeges, hogy az oldalunkon használt cookie-kban nem tárolunk semmilyen azonosítót vagy jelszót.

A cookie-k fajtái
Munkamenet cookie
Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

Funkcionális cookie
Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek.
Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

Analytics Cookie
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere is „cookie-kat” tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.
A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a számunkra, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Célzott vagy reklám cookie
Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön jelölődoboz kipipálásával adhat meg.
Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól. Ha Ön megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a cookie-k a következőképpen fognak működni:

 • információkat gyűjtenek arról, hogy Ön a weboldalainkon mely cikkeket és/vagy szolgáltatásokat kereste meg, így- adatokat rögzítenek Önről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten az oldalunkra látogat,
 • korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének a száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok hatékonysága.

Harmadik féltől származó cookie
Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.
Az alábbi cookie-kat használhatjuk harmadik fél által:

 •  Mailchimp – email
 • Google Analytics – analitika
 • Facebook Social Plugins – célzott hirdetés

Cookie-k törlése és letiltása
Amennyiben a fentiek alapján nem szeretné, hogy a cookie-kat használjunk, letilthatja azokat. A letiltás böngészőfüggő, és különböző módon történhet.

A legnépszerűbb böngészőkben a letiltást mikéntjéről az alábbi linkeken szerezhet tudomást:

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Az Ön hozzájárulása
Amennyiben engedélyezi a cookie-k használatát a fent jelzett módokon, Ön elfogadja, hogy az oldalunk böngészésével cookie-kat tároljunk az eszközén. Amennyiben letiltja azokat, kérjük vegye figyelembe, hogy az oldalunkon nem biztos, hogy minden funkció elérhető lesz, illetve az oldal teljesítménye is gyengülhet.

Közösségi oldalak

A Marketikum Kf.t a közösségi oldalak közül a Facebok, a Youtube és a Linkedin-t használja.
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésének határideje. 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg Önnek bármi problémája lenne, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet velünk.
Mi a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén azonban kötelesek vagyunk tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
Ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatbiztonság

Igyekeztünk úgy megtervezni és végrehajtani az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsuk az Ön magánszférájának védelmét.
Gondoskodunk az adatok biztonságáról (hozzáférések kezelése, vírusirtóval való védettség, SSL titkosítás), megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat a megfelelő intézkedésekkel és technikai megoldásokkal védjük. 
A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatása és jogosulatlan nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében gondoskodunk:

 • a megfelelő informatikai, műszaki környezet kialakításáról, üzemeltetéséről
 • a szolgáltatásnyújtásban résztevő munkatársai ellenőrzött kiválasztásáról, felügyeletéről,
 • a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

Adatfeldolgozók

A Weboldal szolgáltatásainak használata során a személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
A Weboldalak szolgáltatásainak használata során a következő adatfeldolgozót ve(het)jük igénybe:

Tárhelyszolgáltatóként:
GTSA-TECH Zrt.
Székhely: 2852 Kecskéd, Vasút út 36., Telephely: 1093 Budapest, Lónyay utca 18/B.
Cégbírósági bejegyzés száma: 11-10-001715
Adószám: 25467587-2-11
Mobil: +36 (30) 668-2831, +36 (30) 267-3060
E-mail: info@gtsa.hu

Webanalitikai és hirdetéskiszolgálóként:
a Facebook Ireland
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
https://www.facebook.com/about/privacy/update

és a Google
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Felhívjuk figyelmét arra, hogy cégünk, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a külső adatfeldolgozók miként használják. Erre vonatkozó további információkat a Facebook és a Google adatvédelmi nyilatkozataiban a fenti linkeken talál.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Kérelmére az tájékoztatást adunk az általunk kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adjuk meg a kért tájékoztatást.
Ön jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését is kérni.
Jogosult továbbá személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrzzük.
A felhasználók adatait automatikusan – amennyiben nem történt újabb belépés vagy felhasználás az oldalra a megadott regisztrációs adatokkal, 5 év után automatikusan, 5 éven belül a felhasználó kérésére töröljük.
Amennyiben Ön úgy érzi, hogy adatait jogosulatlanul kezeltük, és emiatt hátránya, vagy kára keletkezett, kérjük, először keressen fel minket az alábbi elérhetőségeken:

Marketikum 2.1 Kft.
Postai úton: 2840 Oroszlány, Kecskédi út 64.
Telefonon: +36-20/366-8186
Elektronikus úton: info@marketikum21.hu

Ha pedig így nem sikerül a problémát megnyugtatóan rendezni, úgy kérjük, érvényesítse jogait jogszabály alapján:

 • Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
 • Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.


Záró rendelkezések

Az adatkezelő Marketikum 2.1 Kft. kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Fenntartja továbbá a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon.

Oroszlány, 2018. május 25.

Dr. Deés Szilvia

ügyvezető
Marketikum 2.1 Kft.